De Komst van de Nieuwe Wereld

 

Milieu en klimaat: De tijd dringt, we hebben maar tot 2020 om een gemiddelde CO2-reductie van 80% mondiaal te halen. Het doel is 350 ppm atmosferische CO2 te bereiken zodat de klimaatveranderingen en de voortschrijdende vernietiging van de natuur (neem de aantasting van koralen en het smelten van de gletsjers) gestopt worden.

Sociale tegenstellingen (religie, bijv., islam tegenover  Christendom, arm tegenover rijk, het  Westen tegen de  3e Wereld) zullen verdwijnen als ieder zich realiseert dat op een dieper (spiritueel) niveau er geen verschillen zijn, alleen verbinding. De mens is ooit begonnen als zwarte afrikaan en heeft als migrant de wereld bewoonbaar gemaakt. Religies hebben te lang vastgehouden aan oude waarheden. De rijken hoeven ook niet bang te zijn voor een rechtvaardiger inkomensverdeling. De zware tol, die nu in de vorm van onvrijheid, defensie, politie, beveiligde wijken, kortom angst, betaald moet worden, wordt onderschat. Graaigedrag (te hoge salarissen en de bonuscultuur) wordt aangepakt omdat het consumptie met al schadelijke neveneffecten aanwakkert.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Iedere dag kan ieder zelf beginnen. Je hoeft niet te wachten op de ander en elke inspanning heeft wel degelijk effect. Wie goed doet, goed ontmoet. En goed voorbeeld doet goed volgen, de sneeuwbal begint meteen te rollen. Laat de vlinder in je zelf opstijgen.

Bedreigingen kunnen kansen worden. De kredietcrisis wordt nu ondanks de oplopende werkeloosheid en het verloren vermogen ook als een kans gezien Ik zal nu een aantal bedreigingen  bespreken en de mogelijke oplossing (als de nood hoog is, is overigens de redding gelukkig nabij).

Wereldhandel

De instelling van een duurzame vrije wereldhandel met een sterk ontmoedigingsbeleid voor niet duurzame grondstoffen, producten en diensten wordt versneld ingevoerd. Geen protectionistische heffingen, die exportmogelijkheden van de 3e wereld belemmeren maar wel belastingen en/of importheffingen, die korte en lange termijn gezondheid- en milieuschade compenseren. Alleen ook producten en diensten toestaan, die onder menswaardige en diervriendelijke omstandigheden tot stand zijn gebracht. Verantwoordelijk voor gezondheidsheffingen (Preventieve Toegevoegde Waarde) worden organisaties  zoals World Health Organisation (WHO), en lokaal European Food Safety Association, of het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toezicht op de arbeidsomstandigheden kan via de International Labour Organisation (ILO) in samenwerking met lokale vakbonden en beroepsorganisaties. Wereldwijde organisaties voor het stimuleren van duurzame landbouw, veeteelt en het vaststellen van de TMS (Toegevoegde Milieu  Schade of de klimaattax van Lester Brown) van producten en diensten dienen ook te worden opgericht.

Geldspeculatie

Geldspeculatie heeft de wereldeconomie (bijna) ten gronde gericht en moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Geld moet alleen gebruikt worden voor concrete diensten en producten. Krediet tegen vaste kosten zal alleen worden verschaft voor duurzame besteding zoals het opzetten van een eigen bedrijf en  de aanschaf van een huis en niet voor consumptie.  Stabilisatie wereldhandel door invoering van een wereldvaluta. Voor een uitgebreider essay over dit onderwerp, zie "De weg naar een duurzaam financieel stelsel".

Gezondheidszorg

Wij besteden nu al 13.3% van ons bruto nationaal product aan gezondheidszorg en dat % zal omhoog schieten met de toenemende vergrijzing en onze grenzeloze  ongezonde gedrag. De verwachting is bijvoorbeeld dat het aantal jeugddiabetici in 10 jaar tijd gaat verdubbelen. Deze diabetici hebben ook aanzienlijk meer kans op vroege ontwikkeling van dementie. Jongeren mogen zich nog steeds beneden de 18 stom voor hun leven drinken. Onze verzekeringsstelsel dreigt zich zo in de komende jaren op te blazen. Eerst worden de aanvullende verzekeringen onbetaalbaar, daarna zal de druk op het basisstelsel toenemen. De oplossing ligt vooral in preventie en goede diagnostiek waarbij we vooral de zwakkere groepen in de samenleving (de jeugd, ouderen en laag opgeleiden) moeten zien te beschermen. Structureel minder eten is levensverlengend.

Een paar voorbeeldjes: Kinderen op tijd naar bed en niet te laat achter de computer: minder diabetes, betere schoolprestaties. Kinderen onder de 18 (21?) geen alcohol: geen hersenbeschadiging. Meisjes in de puberteit niet te veel cafeïne en frisdrank: geen zachte botten (en later osteoporose). Ouderen laten bewegen (niet de auto, trappenlopen, geen lift): minder vetzucht en depressie). 90% van de volwassenen slikt onnodig antidepressiva, slechts 5% (van de 14%) van de kinderen krijgt terecht hulp van de geestelijke gezondheidszorg/speciaal onderwijs. 75% van de jeugddelinquenten wordt adequate psychiatrische behandeling onthouden.

Met alleen rust, regelmaat, reinheid, beweging, minder eten en oprechte  persoonlijke aandacht is veel kostbare gezondheidszorg en destructief gedrag te voorkomen.

Op ongezonde voeding zou een extra belasting bij de bron moeten worden geheven (de Preventieve Toegevoegde Waarde (PTW) naast de BTW ). Een voorbeeld: de maatschappelijke schade van 1 sigaret is ongeveer €1.40. 28 Euro per pakje! De maatschappij subsidieert nog steeds zwaar roken. Daarnaast zou net als bij coffeeshops de afstand van snacks, frisdrank, snoep verstrekkende faciliteiten minimaal 500 meter van scholen moeten zijn. 100 gram chips voorziet in 20% van de dagelijkse energiebehoefte van een tienermeisje. Reclame voor ongezonde producten op kwetsbare doelgroepen zoals drankreclame voor kinderen wordt per direct verboden.  Ontmoedigende  antireclame kan worden ingezet tegen ongewenst consumptief gedrag. Neem Youp van’t Heck in het verleden tegen Buckler en nu tegen Heineken, dat de kroonprins gebruikt voor sluikreclame. Ook voor milieuonvriendelijke of riskante bezigheden/behandelingen wordt een gevarentoeslag (Toegevoegde Letsel Waarde) of milieuheffing (TMS of klimaattax) opgelegd zodat de latere maatschappelijk kosten direct bij de gebruiker komen te liggen. Hierbij kan aan skiën, piercings, tatoeage, esthetische (??) liposuctie of borstvergroting gedacht worden. Net zoals met drugs zullen minderjarigen door de invoer van een leeftijdsgrens tegen zelfverminking dienen te worden beschermd.

Consumenten zouden overigens ook gestuurd kunnen worden in hun aankoopgedrag (via interactief labellen) waarbij ze bij gezonde of milieuvriendelijke aankopen bonuspunten of korting op de verzekering kunnen verdienen.

Vergrijzing kan een zegen zijn als ouderen vitaal blijven en hun wijsheid inbrengen. Pensionering wordt dan ook flexibel, waarbij men indien men wil tot op hoge leeftijd kan werken.  De AOW wordt vervangen door een basisinkomen vanaf je 27ste, waar wel een sociale dienstplicht aan vastzi, als je geen betaalde baan hebt. Dan moet je minimaal twee dagen inzet per week voor de maatschappij. Een sociale zorgplicht is immers hard nodig zodat er voldoende mantelzorg voor jong en oud in onze samenleving is. Er is overigens ook meer ruimte en tijd voor dienstbaarheid en ontplooiing omdat de hoge verborgen kosten van een niet duurzame maatschappij verdwijnen zodat men gemakkelijk twee vrije dagen per week overhoudt en daardoor ook langer part-time en met meer voldoening kan blijven werken.

Energie en Milieu

Huizen

Alle huizen kunnen eenvoudig energieneutraal gemaakt worden.  Ook voor het uitrollen een nationale aanpak kan op individueel of buurtniveau al veel bereikt worden. Zonder veel moeite kan (eigen ervaring) al binnen een paar maanden zonder grote investeringen een reductie van 35% van het huidige energieverbruik bereikt worden. Hoog rendementsketel, spaarlampen, energiezuinige apparaten, isolatiemaatregelen, etc. De energietarieven zouden progressief moeten zijn. Geen vast aansluitingstarief  maar een tarief dat juist progressief duurder wordt met toenemend verbruik en dat aanzet tot energiebesparing. Een milieuheffing (Toegevoegde Milieu Schade (TMS)) op energie uit niet duurzame bronnen waarmee bijv. de CO2-uitstoot volledig wordt gecompenseerd en zonne-energie direct aantrekkelijker wordt.

Mobiliteit

Goedkoop energie- en milieuvriendelijk openbaar vervoer stimuleren. Versnelde invoer van sensortechnologie bij auto’s waardoor auto’s geen ongelukken meer maken en dus veel lichter kunnen worden en auto's > 1 op 50 rijden. Bijkomend voordeel veel minder verkeersslachtoffers en verdwijnen van dure overbodig geworden verzekeringen. Automatische op afstand  te sturen snelheidsbegrenzing van auto’s waardoor energieslurpende files en rijstijl worden aangepakt en onnodige snelheidsbeperkende en energiekostende maatregelen als verkeersdrempels, extra  bochten overbodig worden.Huidige kilometerheffingsplan van Nederlandse regering is waarschijnlijk niet eens nodig. Voor lichte auto’s komt de overstap naar elektriciteit en waterstofgasmotoren dan snel dichterbij. Onnodig zware auto’s, sterk vervuilende (bijv. tweetakt) motoren extra zwaar belasten of van de weg halen. Stimuleren van schone vormen van vervoer zoals op een fiets met fietstas boodschappen doen. Parkeren bij winkelcentra en werk bemoeilijken. Tweede auto bemoeilijken, deelauto parkeerplaatsen in elke wijk. Stimuleren van energievriendelijk openbaar vervoer. Werken in woonplaats stimuleren door belasten reiskostenvergoedingen en het afschaffen van overdrachtsbelasting bij huisverkoop. Mondiaal zou zo 10% minder CO2 uitstoot in korte tijd bereikt kunnen worden.

De infrastructuur voor mobiliteit kan ook veel duurza.mer. Asfalt kan met een kunsthars eindeloos hergebruikt worden. De "Duurzame weg" (in Asfalt) heeft veel minder negatieve effecten voor de omgeving wat betreft fijnstof, lood en andere vervuiling

Industrie

Schone industrie stimuleren en onnodig vervuilende fabrieken sluiten/aanpassen. Milieuschade van vervuilende industrie volledig en liefst meer doorrekenen in een bronbelasting (Toegevoegde Milieu Schade) op het (tussen)product. Geen goedkopere energietarieven voor grootverbruikers. Het aanjagen van overconsumptie door agressieve marketing wordt aangepakt. Klantenloyaliteit zal alleen nog door geleverde prijs/kwaliteit van het product/dienst zelf worden bepaald, niet door misleiding. Labels mogen alleen objectieve informatie geven over de belangrijkste ingrediënten. Ze mogen niet misleiden of onnodige stemming maken tegen veilige hulpstoffen wordt aangepakt. Prijzen kunnen omlaag door afschaffen marketingkul (zegeltjes, kassabonnen sparen).  Acties, waarbij als men meer koopt, pas korting krijgt worden verboden. Er wordt alleen aan eten in Nederland al 4 miljard Euro per jaar weggegooid. Onnodige verpakkingen worden verboden (neem de onnodig in plastic verpakte biologische producten).

Milieu

Landbouw en diervriendelijke veeteelt zouden volledig duurzaam moeten worden, waarbij de bodem op korte en lange termijn niet wordt uitgeput en er een volledige kringloop wordt nagestreefd. Geen irrationele ban op biotechnologie en genetische modificatie. Vleesconsumptie wordt teruggedrongen vanwege de zware milieubelasting

Netto bevolkingsgroei moet vermeden worden (2 kinderen per gezinspolitiek) om de groeiende aanslag op deze planeet sneller onder controle te krijgen.

Recyclen van al het mogelijke afval. Verkorting kringloop zodat er minder geproduceerd hoeft te worden. Minder voorraad aanhouden en glas e.d. sneller inleveren.

Onnodige asociale vervuiling, die het directe leefklimaat aantast, aanpakken. Geen zwerfvuil toestaan,  geen hondenpoep, paardenvijgen in woonwijken, geen graffiti. Vervuilende pretritjes, hinderlijk geluid.

Visvangst: Alleen kleinschalige milieuvriendelijke visvangst door lokale bevolking, beperkte streng gereguleerde industriële visvangst, voorkeur voor uitbreiden van milieuvriendelijke kweekvis met gezonde vetzuren

Fossiele brandstoffen: Moeten zo veel mogelijk in bodem blijven. Geen onnodige eutrofiëring van onze biosfeer met nog meer CO2.

Onnodig transport vermijden door meer locale consumptie. Onnodig cosmetisch transport vermijden of alleen met volledige milieucompensatie, lokale productie van exportkwaliteitbier, vruchtenconcentraten transporteren i.p.v. sappen, zo veel mogelijk seizoensgebonden groente en fruit eten. Lonen zullen wereldwijd snel naar elkaar toe groeien. Transport vanuit lage lonenlanden is alleen mogelijk mits Fair Trade (Goede arbeidsomstandigheden, bescherming milieu, eerlijke lonen)

Alternatieve brandstoffen: Opwekken van zonne-energie, lokaal op huizen, mondiaal in de meest geschikte gebieden zoals de Sahara , idem voor windenergie. Zonne-energie kan worden omgezet in waterstof en wordt transporteerbaar. Waterstof uit zonne-energie en als biogas uit afvalstromen kan gebruikt worden om bijv. auto's aan te drijven. Verder  kringloop bio-energie (algen?) stimuleren. Golf- en getijdenenergie.

Toerisme: Reizen en toerisme (via heffingen op kerosine en/of de Toegevoegde Milieu Schade afremmen tenzij er een evenwicht kan worden bereikt en er  geen irreversibele schade wordt aangericht. Op zich versterkt reizen en het werken in een ander cultuur wel de band. Meer mensen de kans geven op een uitwisseling tijdens studie of werk. Opheffen taalbarrière door invoeren wereldtaal. 

Defensie en straf versus vergeving

Als mensen/godsdiensten elkaar niet langer als bedreiging zien, kan het privéwapenbezit en het leger natuurlijk worden afgeschaft.  Ik kan me overigens voorstellen dat het leger ten dele wordt omgevormd tot een snelle interventiemacht bij natuurrampen. Met het vrijkomende defensiegeld kan binnen een paar jaar vrijwel elk mondiaal probleem worden aangepakt en opgelost. Daarnaast houdt de kostbare vernietiging van mensenlevens en infrastructuur op en kan er voluit geïnvesteerd worden in een duurzame opbouw van continenten zoals Afrika, waardoor migratie vanzelf afneemt.

Vergeving. Veel mensen en naties  begaan “misdaden” zonder dat ze het zich bewust waren. Inkeer, het verplaatsen in de ander, erkenning naar het slachtoffer toe, maken dat er wederzijds begrip ontstaat. Begrip maakt ook dat je samen (slachtoffer en dader) naar een oplossing toe kan werken waarbij het slachtoffer het onrecht kan loslaten en het goede in de dader weer naar boven kan worden gebracht. Het rechtssysteem zou niet op vergelding gericht moeten zijn, maar op revalidatie en daarbinnen is ook nog ruimte voor humane straf (neem de zeer effectieve taakstraffen).De meeste misdadigers zijn gemaakt door het milieu (armoede, slechte voeding en onderwijs) en/of geestelijk ongezond en hebben naast een louterende straf recht op een behandeling, die een veilige terugkeer in de maatschappij beoogd. Het recht van de sterkste, het tolereren van geweld (in oorlog) en het benadelen van de ander in de jacht op geld en genot dragen niet bij tot meer verbinding in de wereld en verbinding en begrip leiden als vanzelf tot een meer rechtvaardige wereld.

 

Onderwijs, Cultuur en werk

Uitgangspunt: Ieder kind heeft een gelijke kans om met voldoende inzet zijn droom te verwezenlijken. Onderwijsrendement wordt niet meer in geld uitgedrukt maar of iemand op zijn juiste plek terecht komt. Mensen worden opgeleid om geluk en dienstbaar aan de samenleving te combineren. Mensen zijn het meest productief als ze  werk en passie kunnen combineren. Inkomensverschillen worden kleiner en onwenselijke extremen worden aangepakt door progressieve belastingen. De 3e wereld wordt versneld ontwikkeld om daar ook de kansen te verhogen en het aantrekkelijker te maken om daar te blijven wonen en werken. Uiteindelijk is de lokale bevolking het best aangepast aan de lokale klimaat- en spirituele condities. De taak is om de hele aarde in een paradijs te veranderen (waarbij de natuur ook wordt meegenomen). TV-kijken wordt gereguleerd om vetzucht tegen te gaan en  lichaamsbeweging te bevorderen. Ongezonde en tot verkeerd gedrag aanzettende programma’s (of verdwijnen achter een filter) en ongewenste reclames verdwijnen. Bij obesitas alleen TV-kijken door elektriciteit op te wekken met een hometrainer?

Lezen wordt gestimuleerd via leesuren op scholen en werk. Multiculturele projecten en programma’s om begrip op te bouwen voor elkaars cultuur en de oorspronkelijke verschillen te begrijpen. Muziek, schilderen, handvaardigheid zijn geen loze vaardigheden maar stimuleren een beter gebruik van de hersenen en daarmee contact met het hogere intuïtieve bewustzijn. Onderwijs biedt meer differentiatie op aanleg en gedrag zodat kinderen ("Nieuwe Nederlanders" met taalachterstand, jong-gehandicapten, met ander gedrag (ADHD, autisme), of intelligentie) niet meer uit de boot kunnen vallen. Ieder mens heeft recht op opleiding en werk op zijn niveau.

De koppeling tussen het bedrijfsleven en opleiding wordt versterkt zodat studenten de lijn zien van idee tot toepassing en de universiteit. Het leven gaat om verbinding en fundamenteel onderzoek zonder verbinding met de werkelijkheid is onvruchtbaar. Er zijn genoeg bestaande zeer uitdagende problemen, die schreeuwen om een gebundelde aanpak in grensoverschrijdende topinstituten. Er bestaan geen grenzen, alleen verbinding.

Volwassenen hebben recht op een basisinkomen. Door instrumenten zoals de Preventie Toegevoegde Waarde (PTW) en Toegevoegde Milieu Schade/klimaattax  kan de belastingdruk sterk omlaag en hebben mensen meer tijd voor gezin en om zich te ontwikkelen. Vanaf 50 recht op part-time vervulling van baan en er bestaat geen vaste pensioenleeftijd meer . Mensen kunnen nog tot op hoge leeftijd productief zijn. Stefan Askenase kreeg op zijn 83ste met zijn vertolking van Chopin het Berlijns concertpubliek nog aan zijn  voeten. Ook ouderen kunnen gemakkelijk wat terugdoen, bijvoorbeeld door dienstbaarheid in een zorgcentrum of school. Het is juist goed voor hun gezondheid als ze actief blijven deelnemen aan de maatschappij.

Stimuleren dienstbaarheid: Dienstbaarheid wordt nu vaak dubbel belast en daardoor onmogelijk gemaakt. In Japan is een wederkerig systeem ontwikkeld voor mantelzorg met gesloten beurzen, een vorm van betaling in natura of complementaire financieringsmiddelen. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden kunnen zo weer betaalbaar worden essentieel binnen een duurzame samenleving of de belasting op diensten zou moeten verdwijnen.

Tijd voor een religie

Het Christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme en andere religies zijn wel degelijk verenigbaar omdat alles slechts een bron heeft. De huidige conflicten in de wereld gaan schijnbaar om religie maar zijn veelal om macht en olie. De meeste religies zijn helaas niet met hun tijd meegegaan en zouden hun leefregels moeten aanpassen. Neem de sluierplicht bij de islam, goed tegen huidkanker, geboorteafwijkingen (foliumzuurafbraak) in hun oorspronkelijk zeer zonnige streken. Nu een bron van Vitamine D tekort in het Nederlandse klimaat. Neem het verbod op varkensvlees, toen bescherming tegen  een dodelijke parasiet, nu geen reden tot zorg meer.  Of de reinheidsgeboden in het Oude Testament, de vrouw was onrein tot een week na de menstruatie. Dit verminderde de kans op overdracht van ziektes via bloed. Neem het verbod op voorbehoedsmiddelen in de katholieke kerk, toen meer kans op nageslacht en veel kinderen, nu liever geen bevolkingsgroei maar een duurzaam evenwicht. Het verbod uit het Oude Testament op homosexualiteit was omdat beschermingsmiddelen voor veilige sex en goede hygiëne ontbraken en het geen nageslacht opleverde. Elk katholiek gezin moest bijvoorbeeld vroeger een non en een priester opleveren. De pastoor kwam langs om het geboortecijfer op te drijven. De meeste vrouwen redden het niet en stierven voor een 13e of 14e kind. Religie, op zich, is niet achterlijk maar sommige mensen achter religies, die vasthouden aan verouderde dogma's en zo de wereld dichterbij de afgrond brengen. Religie kwam en komt vanuit het hogere of eenheidsbewustzijn en de verbinding met God. Laten we die verbinding weer opzoeken.

Wie is er online

We hebben 153 gasten en geen leden online